De första årens verksamhet.

De första årens verksamhet handlade mycket om att komma igång med olika aktiviteter. Detta finns beskriver under de olika rubrikerna. En svårighet i detta sammanhang är att det inte finns några verksamhetsberättelser bevarade. Protokollen ger ändå en bild av arbetet med att få stadga i verksamheten. Ett inslag för att få pengar till verksamheten var att ordna lotteri. Det första lotteriet gav ett överskott på 10 kr. 50 öre efter avdrag för inköp av filt och virke.

 Den enda räkenskapen som finns att tillgå beskriver inkomster och utgifter för startåret 1932.

 Inkomster:
 Inträdesavgifter 23 :-
 Behållning av lotteri 41.50
 ” ” Luciafest 5.82
 Summa kronor 70.32

 Utgifter:
 Böcker enl. räkn. 4.90
 Virke ” ” 31.00
 ” ” ” 9.87
 Telegram 1.50
 Bröd Eriksson 3.38
 Årskort, stadgar 23.50
 Summa kronor 74.15

 Således finns ett underskott på kr.3.83.

 Det första ordinarie årsmötet hölls den 12 februari 1933. På mötet beslutades bl.a. ” Styrelsen förslag om upptagande av en månadsavgift á 50 öre pr. medlem antogs enhälligt. Inträdes och årsavgiften bibehålls oförändrade, 1 kr.

 ” Mötet beslöt att föreningens tävlingsdräkter skola utgöras av röd tröja med vita ärmlinningar och krage samt mörkblå byxor. Varje medlem ska betala sina kläder. Utrustning för målvakten betalas av föreningen.”

 Vid årsmötet 1934 togs frågan upp om att upplösa klubben. Något motiv för detta finns ej redovisat. Några andra ledtrådar går inte att finna vid genomläsning av protokollen. Mötets beslut blev att fortsätta verksamheten under nytt namn SJÖVIKS BOLLKLUBB samt att tillämpa Svenska Idrottsförbundets stadgar.