Fester och festplatser.

Vid sidan om det rent idrottsliga har idrottsföreningar spelat en viktig roll när det gäller att arrangera fester och bygga festplatser. Även i Sjöviksområdet har så varit fallet. De uppgifter som här följer är en sammanställning från tillgängliga protokoll.

De platser som i första hand användes till träning, möten och fester var lokalen-“Korvaboa” och “Dansbanan”. Vid några tillfällen hyrde man i sig på “Strandkullen” i Björboholm. Lokalen användes sannolikt av ungdomarna i Sjövik redan innan idrottsföreningen bildades, och kallas ibland i protokollen för “det vanliga stället”. I oktober 1938 beslutade föreningsmöte ” att iordningställa och utvidga den nuvarande lokalen i E.Erikssons fastighet “korvaboden” vilket antogs och uttagas därför fem man till att bedöma kostnaden samt göra upp byggnadsplan som senare skall framläggas för klubben. Följande 5 man utsågs. Helge Helgesson, C. Appelgern, Gösta Westberg, Stig Torin , Karl Bengtsson”.

Om festerna var öppna för alla är oklart. Vid Luciafesten 1934 fick dock endast medlemmar i Sjöviks Bollklubb och Östad skytteförening närvara. Vid dansbanan tycks det varit möjligt för även icke medlemmar att delta. Här tillämpades olika entréavgifter för medlemmar och för utomstående.

Våren 1933 utsågs en kommitté som fick i uppdrag att undersöka möjligheten att förhyra dansbanan i Sjövik. Samtidigt valde man 4 ordningsmän som kom in fritt “med om så önskas, var sin dam”. Att man lyckades hyra dansbanan bekräftas av att man vid föreningsmöte ett år senare beslutade “att även i år arrendera dansbanan med högst 50 kr. i arrende”. Vem som ägde dansbanan framgår ej. Enligt uppgifter var den placerad vid Huvden. Danstillfällena annonserades i Elfsborgs Läns Tidning. Förslag till entréavgift på 40 öre för medlemmar bordlades.

1936 höjdes entréavgiften till 75 öre för herrar och till 50 öre för damer. Avgiften för medlemmar fastställdes till 50 öre.

För att få ordning på dansbanan valdes en särskild styrelse med egen ekonomi. Styrelsen bestod 1936 av Folke Svensson, Olle Bengtsson, Ingvar Augustsson med Carl Stålmann som kassör. Även försäljningen vid kiosken behövdes ses över. Tre personer, olika vid varje tillfälle, skulle sköta detta.

För att markera vilka som var ordningsvakter bar dessa en särskild mössa inköpt av klubben.

I april 1934 beslutades att flytta dansbanan till J. Larsson, Backgårdens ägor, vid mossen (bakom betongfabriken). På våren 1940 diskuterades åter att flytta dansbanan. Om detta genomfördes finns ej uppgift på. Även Björboholms IF och i Sjövik SK arrangerade fester av olika slag. Om detta finner man spår av i senare protokoll som ej omfattar denna studie.