Förord

Idén med att forska om hur idrotten kom till Sjövik fick jag i slutet av 1980-talet. Jag fick då ta del av en protokollsbok från den förmodligen första idrottsföreningen i Östad socken. Boken som är illa åtgången är ändå fullt läsbar.

Vid ett besök vid idrottsplatsen i Sjövik under våren 1998 kom Bengt Samuelsson och jag in på ämnet, om hur den första idrottsföreningen bildades och hur viktigt det vore att samla in olika material, bilder och minnen från idrottsföreningens första år. Inte bara det historiska värdet, en tillbakablick kan ge perspektiv på dagens situation, både för aktiva, ledare och den idrottsintresserade i allmänheten.

Arbetet med projektet tycks sammanfalla med att idrottens former och ideal åter ha börjat att debatteras. Många, även inom idrottsrörelsen, ger uttryck för tveksamhet till en del företeelser i dagens idrott. En historisk granskning kan bidar till att ge perspektiv även på dagens situation.

Ett annat viktigt syfte är att medvetandegöra vikten av att arkivera material av olika slag. Bland annat för ev. framtida forskning. Detta gäller i första hand protokoll och bilder, men även annat kan ha värde i framtiden. Minnen som äldre personer kan förmedla, pressklipp, material och utrustning som genom olika tider kommit till användning. Oavsett om man är idrottsintresserad eller ej har idrotten och dess organisationer ett kulturhistoriskt värde. Idrotten har också satt sin prägel på andra områden i samhället. Detta har gjort att Östad Hembygdsförening tillsammans med Sjöviks Sportklubb känt ansvar för att vara huvudmän för projektet.

Som metod för arbetet har jag utgått från “I fädrens fotspår – handledning i lokalhistorisk idrottsforskning”, skriven av Jan Lindroth, utgiven av SISU Svenska idrottsrörelsens studieförbund. Jag har funnit stort nöje i att leta upp och värdera olika källor. Väl medveten om att det ibland kan varar svårt att vara helt objektiv så har ambitionen varit att komma nära sanningen. Ibland har jag tagit mig friheten att göra egna tolkningar av händelser. I dessa fall framgår det att det är min egen tolkning och fantasi som fått råda.

Ni som tycker att historia är roligt och dessutom tycker om idrott, hoppas jag ska finna nöje och kanske nytta av att ta del av: “När idrotten kom till Sjövik”

Alingsås våren 1999.
Roland Sjöberg.