Idrottsplatsen i Björboholm.

Idrottsplatsen i Björboholm var belägen öster om samhället, mellan järnvägen och Mjörn. Vid ett sammanträde med styrelsen för den nybildade idrottsföreningen Björboholms IF beslutades att man i en skrivelse till “moderföreningen” skulle få disponera idrottsplanen. Det tyder på att det fanns en idrottsplan i Björboholm redan före det att idrottsföreningen bildades och att denna “ägdes” av moderföreningen – Föreningen Mjörn.

Att idrottsplatsen ej var i bästa skick framgår av de påstötningar som idrottsföreningen gjorde till Föreningen Mjörn om att rusta upp planen. Man hemställde bl.a. om att så fort som möjligt göra ritningar samt söka bygglov till förrådslokal vid idrottsplatsen sydvästra del.

Samarbetet mellan de båda föreningarna tycks ha fungerat bra. Idrottsföreningen åtog sig att lägga ut badbryggan vid idrottsplatsen och Föreningen Mjörn iordningställde idrottsplatsen. För att komma igång med verksamheten uppvaktades Sjöviks BK om möjligheten att få hyra idrottsplatsen i Sjövik. “Men eftersom denna ej är fullt brukbar fick detta ordnas på annat sätt”

Hur idrottsplatsen utvecklades mellan maj 1948 till augusti 1955 finns inget dokumenterar då protokollen från denna tid saknas.

Vid idrottsföreningen månadsmöte i september 1955 beslutades att uppvakta RF.s Idrottsplatskommitté och ansöka om bidrag med 10 000 kr. till att förbättra idrottsplatsen. Folke Svensson och John Heinemark fick uppdraget “eftersom de ändå skulle till Stockholm”.

Några veckor senare rapporterade John Heinemark från uppvaktningen:
“Kamrer Tidén hade föreslagit att idrottsföreningen hos kommunfullmäktige göra en framställan om att amoteringslånet avskrivs. Resultatet av framställan skulle snarast delges RF.”
I december 1955 kom besked från fullmäktige om att amoteringslånet avskrivs. Hur mycket pengar det handlade om framgår ej. En kopia av skrivelsen skickades till RF yttrade:
” Gick det så fort, då ska vi se vad vi kan göra.” Var RF:s kommentar.
I maj 19556 rapporterades på ett styrelsesammanträde att “medel” hade inkommit. Någon summa finns ej angiven.

Under hösten 1956 besöktes klubben av ingenjör Borg från RF, för granskning av fotbollsplanen och gymnastiklokalen. Han hade inget att erinra angående fotbollsplanen, men uppmanade att avvakta med fortsatt bygge på gymnastiklokalen till dess han lämnat besked. Hur pengrana från RF användes finns inga uppgifter.

Det dröjer tills 1959 innan idrottsplatsen åter omnämns i ett protokoll. Eric Isbrand lämnar en rapport om att idrottsplatsen kostar Björboholms IF 300 kr:/år: “varför det är av största vikt att idrottsgården blir färdig, så att vi därefter kan utnyttja Kapten Alströmers löfte om marks till en idrottsplats i Sjövik.”
Med “idrottsgården” avses troligen lokalen i Sjövik.