Idrottsplatsen vid skolan

I början av 1980 diskuterades på nytt en ny idrottsplats. Kontakt togs med kommunen om möjligheten att lokalisera denna i anslutning till skolan. Fördelen med anknytningen till skolan var att kommunen uppfört en “gymnastiksal” vid Östad skola. Olika företrädare för klubben hade lyckats få kommunen, att istället för en vanlig gymnastiklokal, bygga en mindre idrottshall. I idrottshallen fanns tillgång till moderna omklädningsrum vila skulle kunna utnyttjas även av fotbollen. Kommunen förhandlade med Göteborgs Stift (kyrkan) som ägde marken och köpte in den i början av 1982. Planen invigdes 1985.